Schedule

Day 1: (September 9)

08:50 – 09:00 Opening
09:00 – 09:40 Boris N. CHETVERUSHKIN
09:40 – 10:20 Yuri V. VASSILEVSKI
10:20 – 11:00 Yalchin EFENDIEV
11:00 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:00 Nikolay I. SIDNYAEV
12:00 – 12:30 Vladimir A. SHARGATOV
12:30 – 12:50 Denis SPIRIDONOV
12:50 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:20 Aleksandr KOLESOV
14:20 – 14:40 Pavel MAYOROV
14:40 – 15:00 Alexey TYRYLGIN

Day 2: (September 10)

09:00 – 09:40 Vladimir F. TISHKIN
09:40 – 10:20 Valentin A. GUSHCHIN
10:20 – 11:00 Olga S. SOROKOVIKOVA
11:00 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:00 Galina V. MURATOVA
12:00 – 12:30 Natalia M. YAPAROVA
12:30 – 14:00 Lunch

Day 3: (September 11)

09:00 – 09:40 Petr N. VABISHCHEVICH
09:40 – 10:20 Aleksandr N. VLASOV
10:20 – 11:00 Andrey V. SOLOVEV
11:00 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:00 Vasily I. VASIL’EV
12:00 – 12:30 Anatoly A. ALIKHANOV
12:30 – 12:50 Nikita AFANASYEV
12:50 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:20 Aleksandr VASILEV
14:20 – 14:40 Djulus IVANOV
14:40 – 15:00 Valentin ALEKSEEV

Day 4: (September 12)

09:00 – 09:20 Aleksandr GRIGOREV
09:20 – 09:40 Sergei STEPANOV
09:40 – 10:00 Vasily GRIGOREV
10:00 – 10:20 Coffee break
10:20 – 10:40 Uygulaana GAVRILYEVA
10:40 – 11:00 Djulustan NIKIFOROV
11:00 – 11:20 Coffee and Closing