ORGANIZING COMMITTEE

Chairman: Professor Vasil’ev V.I., MMR NEFU, Yakutsk
Scientific secretary: Stepanov S.P., PhD, MMR NEFU, Yakutsk

Members of the organizing committee:
Alekseev V.N., MMR NEFU, Yakutsk
Antonov M.Yu., PhD, NEFU, Yakutsk
Afanasyeva V.I., PhD, NEFU, Yakutsk
Afanasyeva N.M. PhD, IMI NEFU, Yakutsk
Grigoriev A.V., PhD, MMR NEFU, Yakutsk
Grigoriev V.V., MMR NEFU, Yakutsk
Ivanov D.X., MMR NEFU, Yakutsk
Kalachikova U.S., MMR NEFU, Yakutsk
Kardashevsky A.M., MMR NEFU, Yakutsk
Kolesov A.E., PhD, MMR NEFU, Yakutsk
Olesova T.I., MMR NEFU, Yakutsk
Sivtsev P.V., PhD, MMR NEFU, Yakutsk
Sharin E.F., PhD, IMI NEFU, Yakutsk
Spiridonov D.A., PhD, MMR NEFU, Yakutsk
Tyrylgin A.A., PhD, MMR NEFU, Yakutsk